Regulamin OŚrodka

Home / Regulamin OŚrodka

 REGULAMIN OŚRODKA WCZASÓW ZDROWOTNYCH „RUDAWKA” W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ

WITAMY MIŁYCH GOŚCI W OŚRODKU WCZASÓW ZDROWOTNYCH „RUDAWKA” W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ
W TROSCE O SPOKOJNY WYPOCZYNEK I MIŁĄ ATMOSFERĘ PODCZAS POBYTU W NASZYM OŚRODKU PROSIMY

O PRZESTRZEGANIE PONIŻSZEGO REGULAMINU

1. Doba hotelowa zaczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
2. W celu potwierdzenia rezerwacji prosimy o wpłatę zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji.
3. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
4. Akceptujemy przebywanie na terenie Ośrodka zwierząt, za wyjątkiem chorych, agresywnych i jadowitych. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie faktu przywożenia ze sobą zwierząt. Właściciele zwierząt ponoszą pełną odpowiedzialność za zwierzęta i zobowiązani są do sprzątania nieczystości po zwierzętach.
5. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, tytoniu i papierosów elektronicznych, poza miejscami do tego wyznaczonymi. Wewnątrz Domków i w pokojach obowiązuje także zakaz używania otwartego ognia i urządzeń elektrycznych nie będących na wyposażeniu Domku/pokoju.
6. Grillowanie i palenie ognisk możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownictwem Ośrodka i uiszczeniu opłaty. Grillowanie i palenie ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi jest niedozwolone.
7. Do korzystania z wszelkich atrakcji na terenie Ośrodka uprawnione są jedynie osoby zameldowane w Ośrodku oraz Goście Restauracji.
8. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 07:00. W tym czasie Goście są proszeni o zachowywanie się w sposób niezakłócający pobytu innym.
9. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, Goście Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. Szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Gości rozliczane będą na miejscu podczas pobytu, wg aktualnie obowiązujących cen umożliwiających naprawę lub odtworzenie uszkodzonego wyposażenia bądź usunięcia powstałych zniszczeń. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni od daty ujawnienia szkody. W tym przypadku Ośrodek wystawia Gościowi Ośrodka dodatkową fakturę na pokrycie szkody, powiększoną o należny podatek.
10. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania należy zgłaszać pracownikom Ośrodka.
11. Przed opuszczeniem Domku/pokoju przez Gości, pracownik obsługi ma prawo do sprawdzenia stanu technicznego Domku/pokoju – wszelkie usterki zauważone w tym czasie, a niezgłoszone pracownikom Ośrodka, w dniu wyjazdu obciążą rachunek Gościa zdającego Domek/pokój.
12. Za zgubienie klucza pełną odpowiedzialność ponosi Gość Ośrodka i jest on zobowiązany do uiszczenia w takim przypadku opłaty w wysokości 100 zł.
13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Gości Ośrodka pieniądze, kosztowności i inne wartościowe przedmioty.
14. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane przyczynami od niego niezależnymi np.: przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody bądź braku lub zakłócenia sygnału TV.
15. Pobyt w Ośrodku (Domki, Pawilon, teren ) dzieci i młodzieży do lat 18 jest dozwolony, gdy pozostają one pod opieką osób dorosłych, które to osoby biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, jako ich opiekunowie, oraz za następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego Ośrodka. Korzystanie przez osoby nieletnie z wszelkich atrakcji i urządzeń zainstalowanych na terenie Ośrodka musi się odbywać wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
16. Parking na terenie Ośrodka jest NIE STRZEŻONY. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy zaparkowane na terenie Ośrodka ani za znajdujące się w nich mienie. Ośrodek nie odpowiada także za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe np.: wiatr, burza, woda, ogień itp.
17. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscach parkingowych do tego wyznaczonych.
18. Całkowity zakaz parkowania obowiązuje na drodze dojazdowej do Ośrodka, ciągach komunikacyjnych i drogach pożarowych na terenie Ośrodka.
19. Parking jest bezpłatny wyłącznie dla Gości Ośrodka podczas ich pobytu w Ośrodku bądź w Restauracji.
20. Przebywanie na terenie Ośrodka osób zakłócających spokój i porządek, niestosujących się do Regulaminu, jak również osób w stanie nietrzeźwym bądź pod wpływem środków odurzających jest zabronione.
21. Osoby niezameldowane w Domkach/pokojach zobowiązane są do opuszczenia terenu Ośrodka o godzinie 22:00 (nie dotyczy gości Restauracji).
22. Wszyscy przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do przestrzegania zasad korzystania z wszelkich urządzeń zainstalowanych na terenie Ośrodka.
23. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Ośrodek zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

Korzystanie z usług Ośrodka Wczasów Zdrowotnych „RUDAWKA” oznacza akceptację niniejszego

Regulaminu.